Maria Rotkiel. Jak roz­wi­jać i świa­do­mie wyko­rzy­sty­wać kobiece kom­pe­ten­cje?

Pozna­wać indy­wi­du­alny poten­cjał, budo­wać i wzmac­niać wła­sną samo­ocenę? Odpo­wie­dzi na te i wiele innych pytań będzie można poznać już 23 sierp­nia w Fil­mowa Cafe Świt pod­czas wyjąt­ko­wych warsz­ta­tów z psy­cho­log Marią Rot­kiel. W Kra­ko­wie roz­pocz­nie się cykl spo­tkań, które w naj­bliż­szym cza­sie odbędą się rów­nież w innych mia­stach Polski.

Chyba każda z nas zna to uczu­cie, kiedy cza­sem nie potra­fimy wyko­rzy­stać pełni swo­ich moż­li­wo­ści. Zda­rza się, że w życiu pry­wat­nym i zawo­do­wym brak nam pew­no­ści sie­bie, zjada nas stres, a brak wiary we wła­sne kom­pe­ten­cje utrud­nia nam sku­teczne działanie.

– Wła­śnie o takich sytu­acjach będę chciała roz­ma­wiać z uczest­nicz­kami pro­wa­dzo­nych przeze mnie warsz­ta­tów – tłu­ma­czy Maria Rot­kiel. – To, jak same sie­bie postrze­gamy, tkwi bowiem u pod­stawy naszych życio­wych suk­ce­sów i pora­żek. Oczy­wi­ście zdaję sobie sprawę, że łatwo o tym mówić, trud­niej nato­miast sto­so­wać się do tego w prak­tyce. Wła­śnie dla­tego zapra­szam na spo­tka­nie wszyst­kie kobiety, które są nasta­wione na aktywną pracę nad sobą, i które chcą dowie­dzieć się, od czego tak naprawdę zacząć.

Maria Rot­kiel jest obec­nie jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych psy­cho­lo­gów w naszym kraju i praw­dziwą gwiazdą wśród pol­skich tera­peu­tów. Nie boi się żadnych tema­tów. Od lat orga­ni­zuje tre­ningi i warsz­taty roz­woju zawo­do­wego i oso­bi­stego, czę­sto udziela się w mediach. Na co dzień pro­wa­dzi wła­sną porad­nię psy­cho­lo­giczną, w któ­rej zaj­muje się mię­dzy innymi tera­pią rodzinną i tera­pią par. Spo­tka­nie w Fil­mowa Cafe Świt (dawne Kino Świt w Nowej Hucie) to dosko­nała oka­zja do tego, aby poznać odpo­wie­dzi na nur­tu­jące pyta­nia oraz poże­gnać waka­cje z zastrzy­kiem pozy­tyw­nej ener­gii i chęci do dzia­ła­nia! Koszt udziału w warsz­ta­tach to 200 zł, a o wszyst­kich szcze­gó­łach można dowie­dzieć się na fanpage’u i stro­nie inter­ne­to­wej Marii Rot­kiel (www.mariarotkiel.pl).

 

Lounge Magazyn

 

Zapisz

Zapraszamy do odwiedzin naszych innych portali LuksusoweHotele.pl, Zyciewluksusie.pl oraz Tokeny.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ