Suknie Ślubne 1775-2014

Wio­sna to czas koja­rzący się nam przede wszyst­kim z miło­ścią. Nic więc dziw­nego, że maj to mie­siąc, w któ­rym odbywa się naj­wię­cej cere­mo­nii ślub­nych. Jeżeli szu­kasz inspi­ra­cji oraz sukni marzeń na ten wyjąt­kowy dzień lub po pro­stu lubisz oglą­dać ten rodzaj ubioru koniecz­nie odwiedź Vic­to­ria and Albert Museum.

Wystawa „Suk­nie Ślubne 1775-2014″ to nie biel, obrączki i gołę­bie, ale przede wszyst­kim kawał histo­rii. Pod­czas wyda­rze­nia będziesz mieć oka­zję do obej­rze­nia stro­jów ślub­nych zapro­jek­to­wa­nych przez takich gigan­tów jak Char­les Fre­de­rick Worth, Nor­man Hart­nell, Char­les James, John Gal­liano, Chri­stian Lacroix, Vivienne Westwood czy Vera Wang. Na wysta­wie poka­zane zostaną suk­nie takich gwiazd jak Kate Moss czy Gwen Ste­fani. Goście na pewno zatrzy­mają się dłu­żej przy fio­le­to­wej sukni Dity von Teese czy kre­acji redak­tor mody Katie Shil­ling­ford. Poza tym można będzie podzi­wiać wiele ślub­nych akce­so­riów: od sta­ran­nie wyko­na­nych welo­nów po jedwabne chu­sty Johna Galliano.

 

Lounge Magazyn

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ